Priser og vilkår

Veiledende timepris fra kr. 1 400 - 1 800 eks mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Prisberegningen vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for prisberegningen i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. 

Det kan i noen tilfeller avtales fast pris for oppdraget. Eksempler på dette er:
Testament                kr. 5 000 eks mva
Samboerkontrakt     kr. 5 000 eks mva
Ektepakt                  kr. 5 000 eks mva
Oppgjørsoppdrag     kr. 20 000 eks mva

Det presiseres at oppdraget ikke anses akseptert fra advokatens side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Advokat Kjetil Moe Løvberg påtar seg intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Fri rettshjelp | Fri sakførsel
For noen sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel. Det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av salæret/utgiftene. Advokat Kjetil Moe Løvberg vil kunne avklare om din/Deres sak omfattes av ordningen. Se hele rettshjelploven her: www.lovdata.no

Straffesaker
I de fleste tilfeller dekker det offentlige salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker det offentlige alltid salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For advokatbistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Forsikringsdekning
Det gjøres oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjem- og innboforsikringer. Også andre forsikringer vil kunne ha rettshjelpsdekning. Du kan lese mer om dette på advokatforeningens nettsider.

Faglige og etiske retningslinjer
Advokat Kjetil Moe Løvberg arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.